YÖK {Yüksek Öğretim Kurumu}

 

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı: 

Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademiler Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri Mektupla öğretim yapan YAYKUR Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi planlamanın olmaması, özellikle de altmışlı ve yetmişli yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı, çeşidi ve öğrenci sayıları ile başka bir çok hususta gözlenen hızlı artış nedeniyle yukarıda belirtilen yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlamıştır. Bunlara ek olarak 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.  

Yükseköğretim, 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir. 

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR’un işlevleri Anadolu Üniversitesi’ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır.  

Anayasa’da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır. Bu tür ilk üniversite olan Bilkent Üniversitesi, 1984’te kurularak faaliyete geçmiştir. Ancak, Bilkent Üniversitesi’nin yasal konumu, Anayasa Mahkemesi’nde açılan iki davanın sonucunda Mahkeme’nin bu tür üniversitelerin de kanunla kurulması gerektiğine karar vermesi üzerine, 1992 yılında çıkarılan 3785 sayılı Kanun’la açıklığa kavuşmuştur.  

Halen ülkede 53’ü devlet, 24’u vakıf olmak üzere toplam 77 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya göre kurulması kararlaştırılan İstanbul Batı Üniversitesi henüz faaliyete geçmemiştir. YÖK’ün Yapısı——————————————————————————– Yüksekögretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasasi ile belirlenen yüksekögretim sisteminin temel esaslarina göre olusturulan Anayasal bir kurulustur.  

Anayasamizin yüksekögretimin temel esaslarini belirleyen maddelerinin metinleri asagida yer almaktadir:  

E. Yüksekögretim kurumlari ve üst kuruluslari  

1 . Yüksekögretim Kurumlari  

MADDE 130 – Çagdas egitim-ögretim esaslarina dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarina uygun insan gücü yetistirmek amaci ile; ortaögretime dayali çesitli düzeylerde egitim-ögretim, bilimsel arastirma, yayin ve danismanlik yapmak, ülkeye ve insanliga hizmet etmek üzere çesitli birimlerden olusan kamu tüzel kisiligine ve bilimsel özerklige sahip üniversiteler Devlet tarafindan kanunla kurulur.  

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacina yönelik olmamak sarti ile vakiflar tarafindan, Devletin gözetim ve denetimine tabi yüksekögretim kurumlari kurulabilir.  

Kanun, üniversitelerin ülke sathina dengeli bir biçimde yayilmasini gözetir.  

Üniversiteler ile ögretim üyeleri ve yardimcilari serbestçe hertürlü bilimsel arastirma ve yayinda bulunabilirler. Ancak bu yetki, Devletin varligi ve bagimsizligi ve milletin ve ülkenin bütünlügü ve bölünmezligi aleyhinde faaliyette bulunma serbestligi vermez.  

Üniversiteler ve bunlara bagli birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altinda olup, güvenlik hizmetleri Devletçe saglanir.  

Kanunun belirledigi usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaskaninca, dekanlar ise Yüksekögretim Kurulunca seçilir ve atanir.  

Üniversite yönetim ve denetim organlari ile ögretim elemanlari; Yüksekögretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarinin disinda kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklastirilamazlar.  

Üniversitelerin hazirladigi bütçeler; Yüksekögretim Kurulunca tetkik ve onaylandiktan sonra Milli Egitim Bakanligina sunulur ve genel ve katma bütçelerin bagli oldugu esaslara uygun olarak isleme tabi tutularak yürürlüge konulur ve denetlenir.  

Yüksekögretim kurumlarinin kurulus ve organlari ile isleyisleri ve bunlarin seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklari üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkini kullanma usulleri, ögretim elemanlarinin görevleri, unvanlari, atama, yükselme ve emeklilikleri, ögretim elemani yetistirme, üniversitelerin ve ögretim elemanlarinin kamu kuruluslari ve diger kurumlar ile iliskileri, ögretim düzeyleri ve süreleri, yüksekögretime giris, devam ve alinacak harçlar, Devletin yapacagi yardimlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza isleri, mali isler, özlük haklari, ögretim elemanlarinin uyacaklari kosullar, üniversitelerarasi ihtiyaçlara göre ögretim elemanlarinin görevlendirilmesi, ögrenimin ve ögretimin hürriyet ve teminat içinde ve çagdas bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yüksekögretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sagladigi mali kaynaklarin kullanilmasi kanunla düzenlenir.  

Vakiflar tarafindan kurulan yüksekögretim kurumlari, mali ve idari konulari disindaki akademik çalismalari, ögretim elemanlarinin saglanmasi ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yüksekögretim kurumlari için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.  

2. Yüksekögretim Üst Kuruluslari  

MADDE 131 -Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim – öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur. 

(Değişik : 7.5.2004 – 5170/8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. 

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. 

Anayasamizin bu iki maddesi ve bunlara dayali olarak çikartilan 2547 sayili Yüksekögretim Kanunu’nun amaci, söz konusu kanunun birinci maddesinde “yüksekögretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yüksekögretim kurumlarinin ve üst kuruluslarinin teskilatlanma, isleyis, görev, yetki ve sorumluluklari ile egitim-ögretim, arastirma, yayim, ögretim elemanlari, ögrenciler ve diger personel ile ilgili esaslari bir bütünlük içinde düzenlemek” seklinde ifade edilmektedir.  

Bu cümle ile baglantili olarak 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 6. maddesinde Yüksekögretim Kurulu’nun tanimi, olusturulmasi ve organlari siralanmaktadir.  

Yüksekögretim Kurulu:  

MADDE 6  

a. Yüksekögretim Kurulu; tüm yüksekögretimi düzenleyen ve yüksekögretim kurumlarinin faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerklige ve kamu tüzel kisiligine sahip, bir kurulustur. Yüksekögretim Kuruluna; Yüksekögretim Denetleme Kurulu, Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi ile gerekli planlama, arastirma, gelistirme, degerlendirme, bütçe, yatirim ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler baglidir.  

b. Yüksekögretim Kurulu;  

(1) Cumhurbaskani tarafindan, rektörlük ve ögretim üyeliginde basarili hizmet yapmis profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,  

(2) Bakanlar Kurulunca temayüz etmis üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasindan, (hakim ve savci sinifindan olanlar için Bakanligi ve kendilerinin muvafakati alinmak kaydiyla) seçilen yedi,  

(3) Genelkurmay Baskanliginca seçilen bir,  

(4) Anayasa Mahkemesi’nin 2 Agustos 1997 gün ve 23068 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 1997/21 Esas, 1997/48 Karar sayili karari ile iptal edilmistir.  

(5) Üniversitelerarasi Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör ögretim üyelerinden seçilen yedi kisiden olusur.  

(2)., (3). ve (5). bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaskaninin onayi ile kesinlesir.  

Kurul üyeliginin süresi dört yildir.  

c. Yüksekögretim Kurulu Organlari; Genel Kurul, Baskan ve Yürütme Kurulu’ndan ibarettir.  

Yüksekögretim Genel Kurulu, yukaridaki (b) fikrasinda yazili kisilerden olusur. Genel Kurul her yari yilda en az üç defa toplanir.  

Cumhurbaskani, Kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle bir Baskan seçer.  

Yürütme Kurulu, Baskan dahil dokuz kisiden olusur. Yürütme Kuruluna katilacak olan ve Genel Kurul üyeleri arasindan seçilecek iki baskan vekilinden biri Kurul Baskaninca; digeri ise Genel Kurul tarafindan seçilir.  

Baskan, Yüksekögretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu’na baskanlik eder. Baskanin yoklugunda, Baskanin görevlendirdigi baskan vekillerinden biri Baskana vekalet eder.  

Anayasamiz ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanunundan yaptigimiz alintilarla tanitmaya çalistigimiz Yüksekögretim Kurulunun görevleri de yine anilan kanunun 7. maddesinde asagidaki gibi sayilmaktadir:  

Yüksekögretim Kurulunun Görevleri:  

MADDE 7  

Yüksekögretim Kurulunun Görevleri;  

a) Yüksekögretim kurumlarinin bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler dogrultusunda kurulmasi, gelistirilmesi, egitim-ögretim faaliyetlerinin gerçeklestirilmesi ve yüksekögretim alanlarinin ihtiyaç duydugu ögretim elemanlarinin yurt içinde ve yurt disinda yetistirilmesi için kisa ve uzun vadeli planlar hazirlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynaklarin, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanilmasini gözetim ve denetim altinda bulundurmak,  

b) Yüksekögretim kurumlari arasinda bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler dogrultusunda birlestirici, bütünlestirici, sürekli, ahenkli ve gelistirici isbirligi ve koordinasyonu saglamak,  

c) Üniversite çalismalarinin en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sinirlarini tespit etmek ve yaz ögretimi, gece ögretimi, ikili ögretim gibi tedbirler almak,  

d ) Devlet kalkinma planlarinin ilke ve hedefleri dogrultusunda ve yüksekögretim planlamasi çerçevesi içinde;  

(1) Yeni üniversite kurulmasina ve gerektiginde birlestirilmesine iliskin önerilerini veya görüslerini Milli Egitim Bakanligina sunmak,  

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açilmasi, birlestirilmesi veya kapatilmasi ile ilgili olarak dogrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayali kararlar almak ve geregi için Milli Egitim Bakanligina sunmak,  

Yüksekögretim kurumlari içinde bölüm, anabilim ve anasanat dallari ile uygulama ve arastirma merkezi açilmasi, birlestirilmesi veya kapatilmasi; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazirlik okulu veya birimleri kurulmasi ile ilgili olarak dogrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,  

Egitim-ögretimin aksamasi sonucunu doguracak olaylar dolayisiyla ögrenime ara verilmesine veya tekrar baslatilmasina iliskin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya dogrudan karar verip uygulatmak,  

(3) Bakanliklar tarafindan kurulacak yüksekögretim kurumlarinin kurulus, amaç ve esaslarini inceleyerek görüslerini ilgili makama sunmak,  

e)Yüksekögretim kurumlarinda egitim-ögretim programlarinin asgari ders saatlerini ve sürelerini, ögrencilerin yatay ve dikey geçisleriyle ve yüksekokul mezunlarinin bir üst düzeyde ögrenim yapmalarina iliskin esaslari Üniversitelerarasi Kurulun da görüslerini alarak tespit etmek,  

f)Üniversitelerin ihtiyaçlarini, egitim-ögretim programlarini, bilim dallarinin niteliklerini, arastirma faaliyetlerini, uygulama alanlarini, bina, araç gereç ve benzeri imkanlar ve ögrenci sayilarini ve diger ilgili hususlari dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardimci doçent kadrolarini dengeli bir oranda tespit etmek,  

g)Her yil üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarini inceleyerek degerlendirmek; üstün basari gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak,  

h) Üniversitelerin her egitim-ögretim programina kabul edecegi ögrenci sayisi önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlamasi, kurumlarin kapasiteleri ve ögrencilerin ilgi ve yetenekleri dogrultusunda ortaögretimdeki yönlendirme esaslarini da dikkate alarak ögrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esaslari tespit etmek,  

i)Yüksekögretim kurumlarinda ve bu kurumlara giriste imkan ve firsat esitligi saglayacak önlemleri almak,  

j)Her egitim-ögretim programinda ögrencilerden alinacak harca ait ilgili yüksekögretim kurumlarinin önerilerini inceleyerek karara baglamak,  

k)Yüksekögretim üst kuruluslari ile üniversitelerce hazirlanan bütçeleri tetkik ve onayladiktan sonra Milli Egitim Bakanligina sunmak,  

l)Rektörlerin disiplin islemlerini kovusturmak ve karara baglamak, ögretim elemanlarindan bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizligi görülenler ile bu Kanunla belirlenen yüksekögretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördügü düzene aykiri harekette bulunanlari rektörün önerisi üzerine veya dogrudan, normal usulüne göre, yüksekögretim kurumlari ile ilisiklerini kesmek veya denenmek üzere baska bir yüksekögretim kurumuna atamak,  

m) Çesitli bilim ve sanat alanlarinda bilimsel milli komiteler ve çalisma gruplari kurmak,  

n) Gerektiginde yeni kurulan veya gelismekte olan üniversitelere gelismis üniversitelerin egitim-ögretim ve eleman yetistirme alanlarinda yapacagi katkiyi gerçeklestirmek için gelismis üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarini tespit etmek,  

o) Vakiflar tarafindan kurulacak yüksekögretim kurumlarinin bu Kanun hükümlerine göre açilmasi hususundaki görüs ve önerilerini Milli Egitim Bakanligina sunmak, bu kurumlara iliskin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunlari gözetmek, denetlemek,  

p) Yurt disindaki yüksekögretim kurumlarindan alinmis ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomalarin denkligini tespit etmek,  

r) Bu Kanunla kendisine verilen diger görevleri yapmaktir.  

Yüksekögretim Denetleme Kurulu:  

MADDE 8  

a. Yüksekögretim Denetleme Kurulu, Yüksekögretim Kurulu adina üniversiteleri, bagli birimlerini, ögretim elemanlarini ve bunlarin faaliyetlerini gözetim ve denetim altinda bulunduran, Yüksekögretim Kuruluna bagli bir kurulustur.  

b. Kurulus ve Isleyis:  

Yüksekögretim Denetleme Kurulu:  

(1) Yüksekögretim Kurulu tarafindan önerilecek bes profesör üyeden,  

(2) Yargitay, Danistay ve Sayistay tarafindan gösterilecek üçer aday arasindan Yüksekögretim Kurulu tarafindan seçilip önerilecek birer üyeden,  

(3) Genelkurmay Baskanligi ve Milli Egitim Bakanliginca seçilecek birer üyeden, olusur.  

Bu suretle tespit edilen Yüksekögretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanmalari, cari usullere göre yapilir.  

Yüksekögretim Denetleme Kurulu Baskani, bu kurul üyeleri arasindan Yüksekögretim Kurulu Baskani tarafindan atanir.  

Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi:  

MADDE 10  

Kurulus, Isleyis ve Görevleri:  

Ögrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi, Yüksekögretim Kurulu’nun tespit ettigi esaslar çerçevesinde yüksekögretim kurumlarina ögrenci alinmasi amaciyla sinavlari hazirlayan ve yapan, ögrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yüksekögretim Kurulunun tespit ettigi esaslara göre degerlendiren, ögrenci adaylarinin yüksekögretim kurumlarina yerlestirilmesini saglayan ve bu faaliyetlerle ilgili arastirmalari ve diger hizmetleri yapan Yüksekögretim Kuruluna bagli bir kurulustur.  

Üiiiversitelerarasi Kurul:  

MADDE 11  

a. Kurulus ve Isleyisi :  

Üniversitelerarasi Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Baskanliginin Silahli Kuvvetlerden dört yil için seçecegi bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yil için seçecegi bir profesörden olusur.  

Rektörler, Üniversitelerarasi Kurula, bir yil süre ile , üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kurulus tarihlerine göre, sira ile, baskanlik yaparlar. Kurul çalismalarini kolaylastirmak ve üniversitelerarasinda ve uluslararasi yüksekögretim kurumlari ile isbirligini düzenlemek amaci ile sürekli ve geçici birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonlarin teskil ve çalisma esaslari Üniversitelerarasi Kurulca belirlenir.  

Kurul, en az yilda iki defa, aksi kararlastirilmadikça baskanin bagli oldugu üniversitenin bulundugu sehirde toplanir ve kurul gündemi önceden Milli Egitim Bakanligina, Yüksekögretim Kuruluna ve kurul üyelerine gönderilir. Milli Egitim Bakani ve Yüksekögretim Kurulu Baskani gerekli gördügü hallerde Kurulun toplantilarina katilabilir.  

b. Görevleri:  

Üniversitelerarasi Kurul akademik bir organ olup asagidaki görevleri yapar:  

(1) Yüksekögretim planlamasi çerçevesinde, üniversitelerin egitim ögretim, bilimsel arastirma ve yayim faaliyetlerini koordine etmek, uygulamalari degerlendirmek, Yüksekögretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,  

(2) Teskilat ve kadro yönünden ve Yüksekögretim Kurulu kararlari dogrultusunda üniversitelerin ögretim üyesi ihtiyacini karsilayacak önlemleri teklif etmek,  

(3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren egitim-ögretim, bilimsel arastirma ve yayim faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazirlamak veya görüs bildirmek,  

(4) Ayni veya benzer nitelikteki fakültelerin yada üniversitelere veya fakültelere bagli diger yüksekögretim kurumlarinin egitim-ögretimine iliskin ilkeler ve süreler arasinda uyum saglamak,  

(5) Doktora ile ilgili esaslari tespit etmek ve yurt disinda yapilan doktoralari, doçentlik ve profesörlük unvanlarini degerlendirmek,  

(6) Doçentlik sinavlarini düzenlemek ve ilgili yönetmelik geregince doçent adaylarinin yayin ve arastirmalarinin degerlendirilmesi ve doçentlik sinavi ile ilgili esaslari tespit etmek ve jürileri seçmek,  

(7) Bu kanunla kendisine verilen diger görevleri yapmaktir.  

 İdari Birimler——————————————————————————–  Genel SekreterlikGenel Sekreter: Turgut Kılıç Genel Sekreter Yardımcısı: Hasan Sayın Genel Sekreter Yardımcısı: Nur Gümüşsoy Uncu   Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı  Personel Dairesi Başkanlığı   Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı  Hukuk Müşavirliği  Burslu Öğrenciler Merkezi  Denklik Birimi   Toplumsal Faaliyetler Birimi  Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon Birimi  Milli Komiteler——————————————————————————–  Enformatik Milli Komitesi  Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi  Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi  Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi Yükseköğretim Genel Kurulu ‘nun 19/09/1997 tarihli kararı ile oluşturulmuştur. Milli Komite’de Eğitim Fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinin temsilcilerinin yer alması öngörülmüştür.  

Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin Amaçları:  

Eğitim Fakülteleri ile gerekli işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde çalışarak, hizmet öncesi öğretmen eğitimi kalitesini yükseltmek; dolayısı ile de öğrencilerin okullardaki başarılarının artmasına katkıda bulunmak. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi için ulusal ölçütler belirleyip bunları uygulamak. Öğretmen eğitimi kalitesini değerlendirme ve iyileştirme amacı ile kalite kontrol mekanizmaları geliştirmek. Öğretmenler için gerekli olan bilgi, anlama, beceri ve yeteneklere ilişkin ulusal ölçütler oluşturmak. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde okulların etkin katılımını sağlayıp, fakültelerle okullar arasındaki işbirliğinin gelişmesine yardımcı olmak. Görevler:  

Öğretmen eğitimi programlarını ve derslerini oluşturup, güncelleştirmek. Öğretmen eğitimi derslerine ilişkin ulusal ölçütler geliştirmek ve uygulamayı değerlendirmek. Yeni öğretmenler için ulusal standartlar geliştirmek ve uygulamasını sağlamak. Öğretmen eğitimi programlarının kontrolünü, sürekliliğini ve güncelleştirilmesini sağlamak. Öğretmen eğitiminin büyük ölçüde uygulamaya dayandırılmasını sağlamak. Ülkenin önceliklerinin ve öğretmen açığı olan bölgelerin saptanması, her branş için gerekli olan öğrenci sayısının dağılımının yapılması ve öğretmenlerin temini ve istihdamı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak. Öğretmen eğitimi programları için uygulanabilecek öğrenci seçiminde destek sağlamak. Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ile Fakülteler ve diğer bütün ilgili kurumlar arasındaki bilgi ve iletişim akışını sağlamak. Çalışmaların en iyi ve mükemmel bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olmak. Hizmet için eğitim kursları ve yurtdışı eğitim bursları yoluyla personel gelişimine katkı ve destek sağlamak. Okullardaki öğrenim-öğretim kalitesini iyileştirmek ile ilgili olarak sınıf tabanlı eğitim araştırmalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi ile ilgili verileri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili yerlere sunmak. Öğretmen eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte-okul işbirliği konusunda gerekli olan model ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek. Öğretmen yetiştirme ile ilgili kısa ve uzun vadeli planlamalar yapmak. Ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri ile alandaki çağdaş gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sürecini etkin ve verimli hale getirmek. Öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak belirlenecek alanlarda gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak üzere alan alt komitesi biçiminde faaliyet gösterecek çalışma gruplarını oluşturmak, görevlerini belirlemek ve çalışmalarını değerlendirmek. Öğretmen eğitimi ile ilgili tüm konularda Yükseköğretim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi 

   

   Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 7 Kasım 1997 tarihinde kurulan Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi , başta Türk-Yunan  İlişkileri olmak üzere , Türkiye’nin  ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini ve bölge ile ilgili konularını kapsayan tarihi, kültürel , siyasi, ekonomik ,hukuki,sosyolojik, jeopolitik ve jeostratejik yapıyı bilimsel yöntemlerle araştırmak amacıyla çeşitli bilimsel projeler hazırlatmak , bu konularda yapılacak akademik çalışmaları yönlendirmek ve teşvik etmek fonksiyonlarını üstlenmiştir. 

   

   Bu çerçevede Milli komiteye ulaşan proje önerilerinden , hedef ve amaçlara uygun bulunarak desteklenmesine karar verilenlere  maddi destek sağlamaktadır.Tamamlanan çalışmalar ise Türkçe ve İngilizce  kitap haline getirilerek , yurt içi ve yurt dışı dağıtımı yapılmaktadır. 

   

  Söz konusu Milli komitenin her ay gerçekleştirdiği olağan toplantı hazırlıklarını yapma ve toplantılara raportör olarak katılma ayrıca yukarıda belirtilen tüm idari işleri yapma görevi ise Milli Komitenin sekreteryası konumundaki Toplumsal Faaliyetler Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Reklamlar

~ tarafından ahrar Ocak 24, 2007.

Bir Yanıt to “YÖK {Yüksek Öğretim Kurumu}”

  1. tesekkür ederim iyi calismalar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: